ΕΔΙΠΠΑΚ

News

Προκηρύξεις Νέων Θέσεων Προαγωγής

Αγαπητά μας μέλη,

Σε συνέχεια των πρόσφατων  προκηρύξεων των δύο θέσεων προαγωγής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λειτουργού Α’ και  Γραμματειακού Λειτουργού και μετά από παράπονα που υποβλήθηκαν  από συναδέλφους, προχωρήσαμε σε  περαιτέρω διερεύνηση του θέματος και σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

· Αναφορικά με την απαραίτητη εμπειρία που απαιτείται για διεκδίκηση θέσης προαγωγής στη Δημόσια Υπηρεσία και Νομικά πρόσωπα  Δημοσίου Δικαίου, εφαρμόζεται η σχετική πρόνοια στη Νομοθεσία για παγοποίηση των προσαυξήσεων Ν192(1)/2011, Άρθρο 4(2), η οποία επισυνάπτεται για ενημέρωσή σας, με βάση την οποία ο υπάλληλος διατηρεί την ανελιξιμότητα του ως να μην ετύγχανε εφαρμογής η μη παραχώρηση προσαύξησης που ορίζεται στο άρθρο 3 του υπό αναφορά Νόμου.

· Η πιο πάνω νομοθεσία υπερισχύει της σχετικής πρόνοιας που υπήρχε σε παλαιότερα σχέδια υπηρεσίας για τη θέση του Γραμματειακού Λειτουργού, σύμφωνα με την οποία απαιτείτο οι υποψήφιοι κατά την ημερομηνία προκήρυξης της θέσης προαγωγής τουλάχιστο να υπηρετούν στην κλίμακα Α7.

· Σε έρευνα που έχουμε διεξάγει  εντοπίσαμε  ήδη τρία Σχέδια Υπηρεσίας (παρατίθενται πιο κάτω) στα οποία δεν περιλαμβάνεται η πρόνοια για  υπηρεσία στην κλίμακα Α7, αλλά απαιτείται μόνο η συνολική πείρα/υπηρεσία στη θέση Γενικού Γραφέα ή Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού.

Συγκεκριμένα επισυνάπτονται τα Σχέδια Υπηρεσίας θέσης Γραμματειακού Λειτουργού στους ακόλουθους Οργανισμούς, οι οποίοι ως προς τη νομική τους υπόσταση και διοίκηση, μοιάζουν με το Πανεπιστήμιο Κύπρου:

1. Αγροτικών Πληρωμών

2. Ασφάλισης Υγείας

3. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

· Η πιο πάνω πρόνοια ισχύει για όλες τις θέσεις προαγωγής που θα ακολουθήσουν και θα  αφορούν στις συνδυασμένες κλίμακες Α2-Α5-Α7, ή άλλες θέσεις για τις οποίες πέραν της συνολικής εμπειρίας απαιτείτο παλαιότερα επιπρόσθετη υπηρεσία σε συγκεκριμένη κλίμακα.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΙΠΠΑΚ με τη σοβαρότητα και την εντιμότητα που το διακρίνει, εργάζεται υπεύθυνα και μακριά από οποιεσδήποτε σκοπιμότητες και προσωπικά συμφέροντα για το καλώς νοούμενο συμφέρον του προσωπικού, διαφυλάττοντας με κάθε τρόπο την ίση μεταχείριση των μελών, με σκοπό τη διαχρονική διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους αλλά και την προάσπιση των συμφερόντων τους  ως Διοικητικού Προσωπικού του ΠΚ.

Στα πιο πάνω πλαίσια κινηθήκαμε και στην περίπτωση των Σχεδίων Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση των θέσεων προαγωγής, καταβάλλοντας τεράστιες προσπάθειες με τεκμηριωμένα επιχειρήματα αλλά και εξειδικευμένες νομικές γνωματεύσεις, όπου χρειάστηκε, ώστε να πείσουμε τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου να εγκαταλείψει τις θέσεις της, τις οποίες υποστήριζε με ιδιαίτερο ζήλο, αδιαφορώντας για τις συνέπειες που θα είχαν στο προσωπικό.

Συγκεκριμένα, πετύχαμε αφενός την ακύρωση των σχεδιασμών της Διοίκησης για διεξαγωγή τριών γύρων γραπτών προκριματικών εξετάσεων, και αφετέρου την τήρηση της Νομοθεσίας για τις προαγωγές,  η οποία βασίζεται στα τρία κριτήρια (Αξία, Προσόντα, Αρχαιότητα).

Επιπρόσθετα, πετύχαμε  την προκήρυξη της κάθε προαγωγής σε συγκεκριμένη θέση με βάση τις ανάγκες του Οργανισμού και όχι γενικά και αυθαίρετα όπως γινόταν μέχρι σήμερα, με τα γνωστά σε όλους μας αποτελέσματα, τα οποία εκθέτουν διαχρονικά το Πανεπιστήμιο.

Βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τις νέες Πρυτανικές Αρχές και ειδικότερα με τον Αρμόδιο για θέματα Διοίκησης, Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης. 

Δεδομένης της πρόσφατης αλλαγής στη Διοίκηση του Πανεπιστημίου, με την εκλογή νέας Πρυτανείας, στοχεύουμε στην καλή συνεργασία με τη νέα ηγεσία για προώθηση και επίλυση των θεμάτων και προβλημάτων που μας απασχολούν ως Διοικητικό Προσωπικό, παρέχοντας στη νέα Πρυτανεία την αναγκαία πίστωσή χρόνου λόγω της πρόσφατης ανάληψής των καθηκόντων της.  Το πιο πάνω ουδόλως επηρεάζει τη δυναμική μας ως προς τη διαχείριση  θεμάτων που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης αλλά και την προσήλωση μας στη διεκδίκηση των αιτημάτων μας.

Μέλημα μας είναι όλες οι σημαντικές αποφάσεις που αφορούν στο προσωπικό να λαμβάνονται δημοκρατικά μέσα από τα συλλογικά μας όργανα δηλαδή τις Κλαδικές Επιτροπές και τις Γενικές Συνελεύσεις.

Με αυτό τον τρόπο ενεργήσαμε στο παρελθόν και με αυτό τον τρόπο θα συνεχίσουμε να ενεργούμε, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της διαφάνειας, της δίκαιης μεταχείρισης αλλά και της αξιολόγησης του προσωπικού, ανεξαρτήτως σκοπιμοτήτων και προσωπικών συμφερόντων.

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΙΠΠΑΚ

Read More »

Κλαδικές Συνελεύσεις ΕΔΙΠΠΑΚ

Αγαπητά μας μέλη,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΙΠΠΑΚ σας προσκαλεί στις Κλαδικές Συνελεύσεις που θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα Β109, του Κτηρίου Συμβουλίου Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης τις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρες:

21 Μαρτίου 2019

08:15-09:15: Κλαδική ΚΛ2

09:30-10:30: Κλαδική ΚΛ3

10:45-11:45: Κλαδική ΚΛ1

22 Μαρτίου 2019

09:30-10:30: Κλαδική ΚΛ5

11:00-12:00: Κλαδική ΚΛ4

Κατά τις πιο πάνω συνελεύσεις θα διεξαχθούν εκλογές για ανάδειξη των κλαδικών επιτροπών, οι Πρόεδροι των οποίων θα συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΙΠΠΑΚ.

Σύμφωνα με το καταστατικό οι κλαδικές έχουν ως εξής:

Κλαδική Επιτροπή Κλάδου ΚΛ1

Κλίμακες πρόσληψης Α8 και πιο πάνω στις οποίες ανήκουν, οι Προϊστάμενοι Υπηρεσιών, όλες οι Βαθμίδες των Λειτουργών, Μηχανικών, Λογιστών, Εσωτερικών Ελεγκτών που εργάζονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Κλαδική Επιτροπή Κλάδου ΚΛ2

Κλίμακες πρόσληψης Α2-Α5-Α7, Α4-Α7, Α5-Α7, Α5-Α7-Α8 στις οποίες ανήκουν, όλες οι βαθμίδες Βοηθών Λειτουργών Πανεπιστημίου, όλες οι Βαθμίδες Λογιστικών Λειτουργών, όλες οι βαθμίδες Βοηθών Βιβλιοθήκης, οι Τεχνικοί Μηχανικοί, οι Τεχνικοί απόφοιτοι ΑΤΙ/ΤΕΙ ή ισότιμου ιδρύματος, οι Τεχνικοί ή άλλες ειδικότητες απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης.

Κλαδικές Επιτροπή Κλάδου ΚΛ3

Κλίμακες πρόσληψης Α1-Α2-Α5, Α2-Α5-Α7, στις οποίες ανήκουν όλες οι βαθμίδες γραφέων, βοηθών γραφείου και τηλεφωνητών/τριών.

Κλαδική Επιτροπή Κλάδου ΚΛ4

Κλίμακες πρόσληψης Ε ή Π στις οποίες ανήκουν όλοι οι ωρομίσθιοι όλων των ειδικοτήτων.

Κλαδική Επιτροπή Κλάδου ΚΛ5

Όλοι οι Συμβασιούχοι του Πανεπιστημίου ανεξαρτήτως βαθμίδας, κλίμακας εισδοχής ή διάρκειας σύμβασης.

Σημειώνουμε ότι οι Συμβασιούχοι δύνανται να συμμετέχουν και στις Κλαδικές που αντιστοιχούν στις Κλίμακες Πρόσληψής τους, πέραν της Κλαδικής ΚΛ5.

Για την πραγματοποίηση των Κλαδικών Γενικών Συνελεύσεων έχει δοθεί σχετική  άδεια από τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου.

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΙΠΠΑΚ

Read More »

Καταρτισμός ΔΣ ΕΔΙΠΠΑΚ 2019-2021

Αγαπητά μας μέλη,

Σε συνέχεια της Γενικής και Εκλογικής Συνέλευσης Μελών  ΕΔΙΠΠΑΚ που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, σας ενημερώνουμε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την περίοδο 2019-2021, έχει καταρτισθεί σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Σάββας Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος: Βάσω Παπαπέτρου

Γραμματέας: Πλούταρχος Μιλτιάδου

Βοηθός Γραμματέας: Καλλιόπη Παχουλίδη

Οργανωτικός Γραμματέας: Ανδρέας Ανδρέου

Ταμίας: Έλενα Στεφανή

Μέλος: Αιμίλιος Χατζηπροκόπη

Υπενθυμίζουμε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα αναλάβει πλήρως τα καθήκοντα του στις 07 Απριλίου 2019, μετά και την ολοκλήρωση της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

Την ερχόμενη εβδομάδα θα ακολουθήσουν οι εκλογές  των μελών των πέντε Κλαδικών Επιτροπών, οι πρόεδροι των οποίων θα συμμετέχουν στο ΔΣ της ΕΔΙΠΠΑΚ. Θα ενημερωθείτε σχετικά, ανάλογα με την κλαδική στην οποία  ανήκετε.

Με την ευκαιρία αυτή, εκφράζουμε τις θερμές και ειλικρινείς μας ευχαριστίες προς τα μέλη του απερχόμενου ΔΣ,  τα οποία δεν έχουν επαναδιεκδικήσει ή επανεκλεγεί στις πρόσφατες εκλογές, για την ανιδιοτελή και πολύπλευρη τους προσφορά. Τους ευχόμαστε κάθε καλό στη συνέχεια της επαγγελματικής τους καριέρας στο Πανεπιστήμιο αλλά και στην προσωπική και οικογενειακή τους ζωή γενικότερα και είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσουν να προσφέρουν στη Συντεχνία.

Παράλληλα, τις ιδιαίτερες μας ευχαριστίες εκφράζουμε και σε όλους όσοι έχετε παραστεί στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Συντεχνίας μας. Η μαζικότερη παρουσία των τελευταίων ετών είναι η πιο έμπρακτη απόδειξη για το ενδιαφέρον σας και μας δίνει δύναμη και κουράγιο για συνέχιση του δύσκολου έργου που έχουμε αναλάβει, με σκοπό τη διαχρονική διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας αλλά και την προάσπιση των συμφερόντων μας ως Διοικητικό Προσωπικό.

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΙΠΠΑΚ

Read More »

Αποτελέσματα εκλογών ΔΣ ΕΔΙΠΠΑΚ

Αγαπητά Μέλη,

Σε συνέχεια της χθεσινής Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΔΙΠΠΑΚ σας ενημερώνουμε για το εκλογικό αποτέλεσμα.

Ψήφισαν 198 Μέλη. Έγκυρα: 196 Λευκά: 1 Άκυρα: 1

Έχουν εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο οι:

1. Κωνσταντίνου Σάββας με 155 ψήφους

2. Μιλτιάδου Πλούταρχος με 119 ψήφους

3. Παπαπέτρου Βάσω με 116 ψήφους

4. Παχουλίδη Καλλιόπη με 101 ψήφους

5. Ανδρέου Κ. Ανδρέας με 85 ψήφους

6. Λαζαρίδη Έλενα με 82 ψήφους

7. Χατζηπροκόπη Αιμίλιος με 80 ψήφους

Λόγω ισοψηφίας, η Εφορευτική Επιτροπή προχώρησε σε κλήρο, όπως προ­νοεί το Καταστατικό της Συντεχνίας, για τους υποψήφιους Κωνσταντίνου Μά­ριο και Χατζηπροκόπη Αιμίλιο. Τη θέση πήρε ο Χατζηπροκόπη Αιμίλιος.

Επιλαχόντες για το Διοικητικό Συμβούλιο είναι:

· Κωνσταντίνου Μάριος με 80 ψήφους

· Τουμάζου Μάριος με 79 ψήφους

· Λοΐζου Εύα με 72 ψήφους

· Χαραλάμπους Κωνσταντίνος με 61 ψήφους

Με βάση το καταστατικό, τυχόν ενστάσεις εναντίον των αποτελεσμάτων των εκλογών μπορούν να υποβληθούν από τα Μέλη προς την Εφορευτική Επιτρο­πή, νοουμένου ότι θα παραδοθούν σε ένα Μέλος της Κλαδικής Επιτροπής που ανήκουν, μέχρι τις 14:30 σήμερα το αργότερο.  

Αγγελική Τζιόγκουρου

Πρόεδρος Εφορευτικής Επιτροπής

Read More »

Ετήσια Γενική Εκλογική Συνέλευση

Αγαπητά μας μέλη,

Σας υπενθυμίζουμε για τη Γενική Συνέλευση της ΕΔΙΠΠΑΚ, η οποία είναι προγραμματισμένη την ερχόμενη Πέμπτη 07 Μαρτίου 2019, στις 12:00μμ.

Η Ημερήσια Διάταξη έχει ως ακολούθως:

· Απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου για τη διετία 2017-2019

· Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων / Διορισμός Ελεγκτή

· Ενημέρωση για το Σωματείο Ευημερίας Μελών ΕΔΙΠΠΑΚ / Εκλογή μελών ΔΣ Σωματείου

· Διορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για εκλογές ΔΣ ΕΔΙΠΠΑΚ

· Ανοικτή Συζήτηση

· Εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΙΠΠΑΚ

Το καταστατικό του Σωματείου Ευημερίας Μελών ΕΔΙΠΠΑΚ (ΣΕΜΕΔΙΠΠΑΚ) προνοεί την εκλογή τριών μελών της Συντεχνίας για συμμετοχή στο εφταμελές Συμβούλιο του ΣΕΜΕΔΙΠΠΑΚ. Ως εκ τούτου θα ζητηθεί από τα μέλη της ΕΔΙΠΠΑΚ όπως υποβάλουν υποψηφιότητα για εκλογή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη του Σωματείου θα προέρχονται από το νέο ΔΣ της ΕΔΙΠΠΑΚ.

Αναφορικά με τις εκλογές, σας ενημερώνουμε ότι δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις στις υποψηφιότητες και ο τελικός πίνακας των υποψηφίων για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΙΠΠΑΚ έχει ως εξής:

Υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΙΠΠΑΚ (Θητεία 2019 – 2021) 

Ο μέγιστος αριθμός σταυρών προτίμησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους επτά (7). Τα μέλη σημειώνουν τις προτιμήσεις τους τοποθετώντας (+), ή (×), ή (√) δίπλα από το όνομα του υποψηφίου ή των υποψηφίων της επιλογής τους.

Με το πέρας της Γενικής Συνέλευσης θα ακολουθήσει δεξίωση.

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΙΠΠΑΚ

Read More »

Κλήρωση Διαμερισμάτων 03/2019

Αγαπητά μέλη,

Η Διαχειριστική Επιτροπή Διαμερισμάτων ΕΔΙΠΠΑΚ (ΔΕΔΕ) ενημερώνει ότι για το μήνα Μάρτιο 2019, έχουν κληρωθεί τα ακόλουθα μέλη για δωρεάν διαμονή στα διαμερίσματα της ΕΔΙΠΠΑΚ:

1. Κλόκκαρη Έλενα

2. Κελβέρη Μαρία

Οι τυχεροί του κάθε μήνα κερδίζουν δύο διανυκτερεύσεις στα διαμερίσματα της ΕΔΙΠΠΑΚ με δυνατότητα να διαμείνουν στα διαμερίσματα οποιαδήποτε περίοδο επιθυμούν (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) έως το Φεβρουάριο 2020 (εξαιρείται η καλοκαιρινή περίοδος, 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου).  Το μέλος δύναται να αξιοποιήσει τα διαμερίσματα κατά την καλοκαιρινή περίοδο νοουμένου ότι θα κρατήσει το διαμέρισμα για δύο επιπλέον βράδια και η αίτηση θα υποβληθεί δύο εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη της ενοικιασθείσας περιόδου.

Διαχειριστική Επιτροπή Διαμερισμάτων ΕΔΙΠΠΑΚ (ΔΕΔΕ)

Read More »

Υποψηφιότητες ΔΣ ΕΔΙΠΠΑΚ 2019-2021

Ετήσια Γενική και Εκλογική Συνέλευση Μελών ΕΔΙΠΠΑΚ – Υποβληθείσες Υποψηφιότητες

Αγαπητά μας μέλη,

Σας ενημερώνουμε για τις υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί για  την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΙΠΠΑΚ για τα έτη 2019 – 2021.

Υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΙΠΠΑΚ (Θητεία 2019 – 2021)

Τυχόν ενστάσεις αναφορικά με την εγκυρότητα των πιο πάνω υποψηφιοτήτων, θα  πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΔΙΠΠΑΚ edippak@ucy.ac.cy, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη  28 Φεβρουαρίου 2019.

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΙΠΠΑΚ

 

Read More »

Ετήσια Γενική Εκλογική Συνέλευση

Αγαπητά μας μέλη,

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΙΠΠΑΚ σας προσκαλεί στην Ετήσια Γενική και Εκλογική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την

Πέμπτη, 07 Μαρτίου 2019 στις 12:00μμ,

στην αίθουσα διαλέξεων Β108 του κτηρίου

Συμβουλίου Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης

Το πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 1. Απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΙΠΠΑΚ για τη διετία 2017-2019
 2. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων / Διορισμό Ελεγκτή
 3. Ανοικτή συζήτηση
 4. Εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΙΠΠΑΚ

Απευθύνουμε έκκληση  προς όλους ανεξαιρέτως τους συνάδελφους που έχουν νέες ιδέες και κυρίως διάθεση για την προώθηση και διεκδίκηση των αιτημάτων μας, όπως υποβάλουν την υποψηφιότητα τους για εκλογή στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΙΠΠΑΚ. Η ανιδιοτελής και αμερόληπτη συνεισφορά στα συνδικαλιστικά δρώμενα του Πανεπιστημίου είναι καθήκον όλων μας, ενδυναμώνοντας με αυτό τον τρόπο τη φωνή του Διοικητικού Προσωπικού, η οποία θα πρέπει να είναι ισχυρή και ενωμένη για τη διεκδίκηση δίκαιων λύσεων στα συνεχή και αυξανόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά.

Οι υποψηφιότητες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να υποβληθούν γραπτώς προς τον Πρόεδρο της ΕΔΙΠΠΑΚ, συμπληρώνοντας το συνημμένο έντυπο και αποστέλλοντας το μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση edippak@ucy.ac.cy ή μέσω εσωτερικής αλληλογραφίας, μέχρι και τις  22 Φεβρουαρίου 2019.

Μετά το πέρας  της Γενικής Συνέλευσης, θα ακολουθήσει δεξίωση στον αίθριο χώρο έξω από το κυλικείο του κτηρίου.

Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.

Για την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης έχει δοθεί σχετική άδεια.

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΙΠΠΑΚ

Έντυπο υποβολής υποψηφιότητας για το ΔΣ ΕΔΙΠΠΑΚ-2019

Read More »

Κλήρωση Διαμερισμάτων 02/2019

Αγαπητά μέλη,

Η Διαχειριστική Επιτροπή Διαμερισμάτων ΕΔΙΠΠΑΚ (ΔΕΔΕ) ενημερώνει ότι για το μήνα Φεβρουάριο 2019, έχουν κληρωθεί τα ακόλουθα μέλη για δωρεάν διαμονή στα διαμερίσματα της ΕΔΙΠΠΑΚ:

 1. Χατζηγεωργαλλή Ελένη
 2. Χριστοδούλου Γεώργιος

Οι τυχεροί του κάθε μήνα κερδίζουν δύο διανυκτερεύσεις στα διαμερίσματα της ΕΔΙΠΠΑΚ με δυνατότητα να διαμείνουν στα διαμερίσματα οποιαδήποτε περίοδο επιθυμούν (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) έως τον Ιανουάριο 2020 (εξαιρείται η καλοκαιρινή περίοδος, 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου).  Το μέλος δύναται να αξιοποιήσει τα διαμερίσματα κατά την καλοκαιρινή περίοδο νοουμένου ότι θα κρατήσει το διαμέρισμα για δύο επιπλέον βράδια και η αίτηση θα υποβληθεί δύο εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη της ενοικιασθείσας περιόδου.

Διαχειριστική Επιτροπή Διαμερισμάτων ΕΔΙΠΠΑΚ (ΔΕΔΕ)

 

Read More »

Ψυχαγωγικό Διήμερο ΕΔΙΠΠΑΚ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι η ΕΔΙΠΠΑΚ, στο πλαί­σιο της κοινωνικής της δράσης διοργανώνει Ψυχαγωγικό Διήμερο,  στο ξενο­δοχείο Atlantica Aeneas Resort & Spa στην Αγία Νάπα, το Σαββατοκύριακο 23-24 Φεβρουαρίου 2019.

Το διήμερο θα συμβάλει στην ανάπτυξη κλίματος συναδελφοσύνης, αφού προ­σφέρει μια μοναδική ευκαιρία ξεκούρασης και διασκέδασης, σε ένα όμορφο οι­κογενειακό και συναδελφικό περιβάλλον, μακριά από τις σκοτούρες της καθη­μερινότητας.

Η ΕΔΙΠΠΑΚ έχει εξασφαλίσει προσφορά με ημιδιατροφή (δείπνο) για συνολι­κά 80 δωμάτια. Αναλυτικά οι τιμές στον επισυναπτόμενο πίνακα.

Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Ένα βράδυ διανυκτέρευση (check-in 14:00 το Σάββατο 23/2, check-out 12:00 την Κυριακή 24/2).

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/2

 • Δείπνο (19:00-21:30)
 • Ψυχαγωγικό Πρόγραμμα για ενήλικες στο ξενοδοχείο (21:30-00:00)
 • Ψυχαγωγικό Πρόγραμμα για παιδιά, το οποίο θα περιλαμβάνει παιχνίδια, χορό και διαγωνισμούς  (21:30-23:30)

ΚΥΡΙΑΚΗ 24/2

 • Πρόγευμα (7:30-10:00)
 • Τόμπολα (10:30-12:00) σε αίθουσα του ξενοδοχείου

Επιχορήγηση

€70 / ανά δωμάτιο / ανά μέλος

Για οικογένειες με δύο μέλη στην ΕΔΙΠΠΑΚ, θα υπάρχει επιπρόσθετη επι­χορήγηση €35.

Το υπόλοιπο του ποσού για κάθε δωμάτιο θα καταβάλλεται στη Γραμματεία της ΕΔΙΠΠΑΚ, στο γραφείο Β102, του Κτηρίου Συμβουλίου – Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης».

Δηλώσεις συμμετοχής

Συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη δήλωση συμμετοχής μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: edippak-secretary@ucy.ac.cy

Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται αποδεκτές από τις 25 Ιανουαρίου 2019 μέ­χρι και τις 11 Φεβρουαρίου 2019, στις 14:00 ή μέχρι εξαντλήσεως των διαθέ­σιμων δωματίων. Θα τηρηθεί προτεραιότητα με βάση τη χρονική σειρά υποβο­λής των δηλώσεων συμμετοχής.

Σημειώνεται ότι για να θεωρείται έγκυρη η κράτησή σας, θα πρέπει ε­ντός πέντε ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής σας, να πλη­ρώσετε το υπόλοιπο του ποσού που σας αναλογεί. Τελευταία μέρα πλη­ρωμής θεωρείται η 12η Φεβρουαρίου 2019.

Ακυρώσεις με επιστροφή χρημάτων θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 13 Φε­βρουαρίου 2019.

Κατά την προσέλευση στο ξενοδοχείο, τα μέλη θα πρέπει να παρουσιάζουν την κάρτα μέλους της ΕΔΙΠΠΑΚ.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΔΙΠΠΑΚ,

Επιτροπή Κοινωνικών Δραστηριοτήτων

ΤΙΜΕΣ 2019 

Δήλωση συμμετοχής στο Ψυχαγωγικό Διήμερο της ΕΔΙΠΠΑΚ 2019

Read More »