ΕΔΙΠΠΑΚ

News

Πρωτοχρονιάτικο Γεύμα 2020

Αγαπητά μας μέλη,

Η ΕΔΙΠΠΑΚ σας προσκαλεί στο ετήσιο Πρωτοχρονιάτικο γεύμα που διοργανώνει για τα μέλη της, την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 13:00, στο Κτήμα Κουσιουμή (περιοχή Χαλεπιανών). Το γεύμα είναι πλήρως επιχορηγημένο από την ΕΔΙΠΠΑΚ.

Για σκοπούς προγραμματισμού, παρακαλείστε όπως δηλώσετε συμμετοχή στον πιο κάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο, το αργότερο μέχρι και τις 9 Ιανουαρίου 2020.

Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής

Για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης έχει δοθεί σχετική άδεια από τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών, κύριο Γεώργιο Λαμπριανού από τις 13:00 έως τις 15:00.

Τα μέλη που θα παραστούν στο γεύμα της ΕΔΙΠΠΑΚ μπορούν να ωρομετρηθούν κατά την αποχώρησή τους στις 13:00, είτε στους καρτοδέκτες είτε μέσω της IP τηλεφωνίας και να ενημερώσουν το Σύστημα Αυτοεξυπηρέτησης της ΥΑΔ με την καταχώρηση «άδεια με έγκριση προϊσταμένου» από τις 13:00 μέχρι τις 15:00. Η διευθέτηση έχει γίνει μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού.

Παρακαλούνται όσα μέλη δηλώσουν αρχικά ότι θα συμμετέχουν στο γεύμα και στη συνέχεια αποφασίσουν να μην παραστούν, όπως ενημερώσουν σχετικά τη γραμματεία μέχρι και τις 13 Ιανουαρίου 2020, στην η-διεύθυνση: edippak-secretary@ucy.ac.cy

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΔΙΠΠΑΚ

Επιτροπή Κοινωνικών Δραστηριοτήτων

 

Read More »

Χριστουγεννιάτικες Ευχές

«Η Παρθένος σήμερον τον Υπερούσιον τίκτει…»

Όπως λέει και ο ψαλμός, ας γεννηθεί σήμερα μυστικά μέσα μας ο Σωτήρας και ας μας αναγεννήσει με Πίστη και Αγάπη για το συνάνθρωπο μας.

Η χάρις και η αλήθεια του ενανθρωπήσαντος Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού να σκηνώσει επί πάντας υμάς.

Σας ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα και Ευλογημένο το νέο έτος 2020 με υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.

Διοικητικό Συμβούλιο  ΕΔΙΠΠΑΚ

 

Read More »

Ενημέρωση μελών για τρέχοντα θέματα

Αγαπητά μας μέλη,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα τρέχοντα θέματα που μας απασχο­λούν:

 1. Διευθέτηση αδειών Διοικητικού Προσωπικού για την εορταστική περίο­δο των Χριστουγέννων:

Τον Νοέμβριο του 2017 η ΕΔΙΠΠΑΚ είχε καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για διευθέτηση του πιο πάνω θέματος. Εκ τότε δεν κληθήκαμε για συζήτηση. Ως εκ τούτου στις 03/12/2019 επαναφέραμε την πρόταση η οποία εξετάζει και τις ε­πτά διαφορετικές περιπτώσεις που προκύπτουν, ώστε η εφαρμογή της να κα­ταστεί οριστική και διαχρονική. Καλέσαμε τις Πρυτανικές Αρχές σε συζήτηση, καθώς θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο κεφάλαιο επηρεάζει αρνητικά το Διοικητι­κό Προσωπικό περί τα τέλη εκάστου ημερολογιακού έτους, γι’ αυτό θα πρέπει να επιλυθεί οριστικά και να υπάρξει η κατάλληλη ενημέρωση. Αναμένουμε άμεση ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές.

 1. Συλλογική Σύμβαση ΕΔΙΠΠΑΚ και Πανεπιστημίου Κύπρου:

Το θέμα συζητήθηκε σε πρόσφατη συνάντηση που είχε η ΕΔΙΠΠΑΚ με την Πρυτανεία, στην οποία έχει κοινοποιηθεί το προσχέδιο της Συλλογικής Σύμβα­σης για μελέτη. Το προσχέδιο επικαιροποιήθηκε και θα υποβληθεί εκ νέου για περαιτέρω συζήτηση. Στόχος είναι όπως μέσα στο 2020 η συζήτηση να κατα­λήξει με υπογραφή της Σύμβασης.

 1. Συλλογική Σύμβαση (ΣΣ) Ωρομισθίων:

Έχει ήδη υπογραφεί η ΣΣ για τα έτη 2017-2018. Η Συντεχνία συζήτησε τα  αιτή­ματα του Ωρομίσθιου Προσωπικού με την αρμόδια Υπηρεσία με σκοπό τη συ­μπερίληψή τους στη νέα ΣΣ 2019-2020.

 1. Νομοσχέδιο για τη μονιμοποίηση των Συμβασιούχων Αορίστου Χρόνου:

Περιέπεσε στην αντίληψη της ΕΔΙΠΠΑΚ πρόταση νόμου που κατατέθηκε από τον βουλευτή  της Αλληλεγγύης Μιχάλη Γιωργάλλα, για μετατροπή όλων των συμβασιούχων αορίστου χρόνου δημοσίων υπαλλήλων σε μόνιμους. Η συγκεκριμένη πρόταση  νόμου αναφέρεται ΜΟΝΟ στους υπαλλήλους του δημοσίου οι οποίοι έχουν προσληφθεί μέσω της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ). Μέλη του προεδρείου της ΕΔΙΠΠΑΚ συναντήθηκαν στη Βουλή με τον κ. Γιωργάλλα και ενημέρωσαν τόσο τον ίδιο όσο και άλλους βουλευτές ότι στο σχέδιο νόμου θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι υπάλληλοι του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί μέσω της ΕΔΥ. Εκτιμούμε ότι οι θέσεις της ΕΔΙΠΠΑΚ έγιναν κατανοητές. Παρά ταύτα, η Συντεχνία μας θα συνεχίσει να παρακολουθεί από κοντά το όλο θέμα και θα ενημερώνει σχετικά τα μέλη της.

 1. Σχέδια Υπηρεσίας και διαδικασία προαγωγών:

Η θέση της ΕΔΙΠΠΑΚ η οποία εκφράστηκε σε πρόσφατες συναντήσεις με τις Πρυτανικές Αρχές, είναι όπως τηρηθεί η υφιστάμενη διαδικασία προαγωγών για τις διαθέσιμες θέσεις, έτσι ώστε να προχωρήσουν άμεσα με βάση τα υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας. Για το θέμα των ισοπεδωτικών αξιολογήσεων, θέση της ΕΔΙΠΠΑΚ είναι πως γι’ αυτό δεν ευθύνεται το προσωπικό και πως το Πανεπιστήμιο θα έπρεπε να φροντίσει να εξεύρει τρόπους για να ξεπεράσει το πρόβλημα. Η ΕΔΙΠΠΑΚ αναφέρθηκε στο σημείο των σχολίων του αξιολογητή και των καθη­κόντων, τα οποία μπορούν να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες για τον υπο­ψήφιο και να αποτελέσουν το ποιοτικό μέρος της αξιολόγησης.

 1. Προσφυγή μελών της ΕΔΙΠΠΑΚ:

Σχετικά με την παράτυπη απόφαση για αποκοπές στους μισθούς του προσω­πικού, έχουν υποβάλει προσφυγή 122 μέλη της ΕΔΙΠΠΑΚ. Οι προσφυγές κα­ταχωρήθηκαν στο Πρωτοκολλητείο του Διοικητικού Δικαστηρίου στις 9  Σεπτεμ­βρίου 2019. Με βάση τη σχετική επιστολή συγκατάθεσης, έχουν καταχωρηθεί προσφυγές κατά των μειώσεων των απολαβών και προσφυγές κατά της μη παραχώρησης προσαυξήσεων και τιμαριθμικών αυξήσεων. Αναφορικά με τις προσφυγές στη βάση του τελευταίου αποκόμματος μισθοδοσίας έχουν ολοκλη­ρωθεί όλες οι πρώτες εμφανίσεις στο δικαστήριο για οδηγίες και έχουν οριστεί εκ νέου ημερομηνίες (10-22/01/2020), προκειμένου να καταχωρηθεί η ένσταση από πλευράς καθ’ ων η αίτηση (Πανεπιστημίου) και εν αναμονή εξελίξεων ανα­φορικά με την έφεση.

 1. ADSL:

Μετά από πρωτοβουλία της ΕΔΙΠΠΑΚ (επιστολή για επαναφορά της απόφα­σης της Επιτροπής Προσωπικού & Κανονισμών για καταβολή επιδόματος ADSL) και συζήτησης του θέματος στην αρμόδια Επιτροπή, το αίτημά μας έχει ικανοποιηθεί. Το ΠΚ ήδη καταβάλλει το επίδομα στο προσωπικό το οποίο πα­ρέχει υπηρεσίες διαδικτυακά εκτός ωρών εργασίας. Παρακαλούμε, αν κάποιο από τα μέλη μας θεωρεί ότι δικαιούται το εν λόγω επίδομα και δεν το έχει λάβει, να επικοινωνήσει μαζί μας.

 1. Καταβολή συνδρομής ΕΤΕΚ:

Έχει περιπέσει στην αντίληψη της ΕΔΙΠΠΑΚ ότι κάποια μέλη μας (Λειτουργοί Πληροφορικής) έλαβαν ειδοποίηση να πληρώσουν επιπλέον ποσό ως δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος. Θέση της Συντεχνίας μας είναι ότι το επιπλέον ποσό θα πρέ­πει να καταβάλλεται από το ΠΚ.

 1. Κριτήρια για παραχώρηση πρόσθετων προσαυξήσεων σε υφιστάμενο και νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό:

Συζητήθηκε στην 02/2019 συνεδρία της ΣΕΔΙΠ ο τελικός πίνακας που συμφω­νήθηκε μεταξύ των συντεχνιών και της ΥΑΔ, για παραχώρηση πρόσθετων προ­σαυξήσεων σε υφιστάμενο και νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό. Δεν προω­θήθηκε προς την Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών (ΕΠΚ) για έγκριση, καθώς δεν υπήρξε συμφωνία με τα υπόλοιπα μέλη της ΣΕΔΙΠ. Έγιναν εκ των υστέρων κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς και το θέμα θα επαναφερθεί για συζήτηση στην επόμενη συνεδρία της ΣΕΔΙΠ, με σκοπό την προώθηση του προς την ΕΠΚ για έγκριση.

 1. Διαδικασίες μετακίνησης προσωπικού:

Σε συνεδρία της ΣΕΔΙΠ (02/2019) συζητήθηκε το τελικό πλαίσιο που συμφωνή­θηκε μεταξύ των συντεχνιών και της ΥΑΔ, αναφορικά με την πολιτική μετακινή­σεων του Δ.Π. Δεν υπήρξε ομόφωνη απόφαση για προώθηση του στην ΕΠΚ. Το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου στη ΣΕΔΙΠ.

 1. Μετονομασία Ανώτερων Τεχνικών σε Τεχνικούς Μηχανικούς 1ης Τάξης:

Έχουν σταλεί στη ΣΕΔΙΠ τα σχόλια του ΔΣ της ΕΔΙΠΠΑΚ στο Σχέδιο Υπηρεσίας. Το θέμα θα συμπεριληφθεί στην επόμενη συνεδρία της ΣΕΔΙΠ.

 1. Αλλαγή ωραρίου εργασίας στο ΠΚ:

Δεν μας έχει γίνει καμία επίσημη ενημέρωση σχετικά. Αναμένουμε να κληθούμε από την ηγεσία του ΠΚ για συζήτηση του θέματος, ως και η δέσμευση τους.

 1. Σωματείο Ευημερίας Μελών ΕΔΙΠΠΑΚ:

Πραγματοποιήθηκε στις 05/11/2019 η πρώτη ετήσια Γενική Συνέλευση όπου παρουσιάστηκαν ο προϋπολογισμός και οι στόχοι του Σωματείου.

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΙΠΠΑΚ

 

Read More »

Εκπτωτικά Κουπόνια από τα PRiVE SPORtS

Αγαπητά μας μέλη,

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε για την παραχώρηση κουπονιών με 20% έκπτωση από την σειρά καταστημάτων αθλητικών ειδών «PRiVE SPORtS».

Όσα μέλη ενδιαφέρονται να επωφεληθούν της έκπτωσης, παρακαλούνται όπως προσέλθουν στο γραφείο της ΕΔΙΠΠΑΚ (Αίθουσα Β102, Κτήριο Συμβουλίου – Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης) για την παραχώρηση του κουπονιού, καθημερινά από τις 08:00 μέχρι τις 14:00.

Εάν υπάρχουν μέλη που έχουν αξιοποιήσει ήδη το κουπόνι μπορούν να παραλάβουν ακόμη ένα, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα που προσφέρονται και την τοποθεσία των καταστημάτων μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο PRiVE SPORtS.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΔΙΠΠΑΚ

Επιτροπή Κοινωνικών Δραστηριοτήτων

Read More »

Κλήρωση Διαμερισμάτων 12/2019

Αγαπητά μας μέλη,

Η Διαχειριστική Επιτροπή Διαμερισμάτων ΕΔΙΠΠΑΚ (ΔΕΔΕ) ενημερώνει ότι για το μήνα Δεκέμβριο 2019, έχουν κληρωθεί τα ακόλουθα μέλη για δωρεάν διαμονή στα διαμερίσματα της ΕΔΙΠΠΑΚ:

 1. Ρούσου Αντιγόνη
 2. Χατζημηνά Μάρω

Οι τυχεροί του κάθε μήνα κερδίζουν δύο διανυκτερεύσεις στα διαμερίσματα της ΕΔΙΠΠΑΚ με δυνατότητα να διαμείνουν στα διαμερίσματα οποιαδήποτε περίοδο επιθυμούν (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) έως το Νοέμβριο 2020 (εξαιρείται η καλοκαιρινή περίοδος, 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου).  Το μέλος δύναται να αξιοποιήσει τα διαμερίσματα κατά την καλοκαιρινή περίοδο νοουμένου ότι θα κρατήσει το διαμέρισμα για δύο επιπλέον βράδια και η αίτηση θα υποβληθεί δύο εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη της ενοικιασθείσας περιόδου.

Διαχειριστική Επιτροπή Διαμερισμάτων ΕΔΙΠΠΑΚ (ΔΕΔΕ)

 

Read More »

Εισιτήρια Θεατρικής Παράστασης

Αγαπητά μας μέλη,

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι έχετε υποβάλει αίτηση παραχώρησης εισιτηρίων για τη θεατρική παράσταση «Συμπέθεροι από το Μπάκιγχαμ», θα μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το γραφείο της ΕΔΙΠΠΑΚ (Γραφείο Β102, Κτήριο Συμ­βουλίου Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης) από αύριο Πέμπτη, 28 Νοεμβρί­ου 2019, στις 08:30 (και όχι από τις 27/11/2019 όπως ήταν το αρχικό μήνυμα) έως και την Τετάρτη, 04 Δεκεμβρίου 2019, στις 14:00.

Υπενθυμίζουμε ότι τα εισιτήρια έχουν προπληρωθεί και ως εκ τούτου δεν θα υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης ή επιστροφής χρημάτων.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΔΙΠΠΑΚ

Επιτροπή Κοινωνικών Δραστηριοτήτων

Read More »

Χριστουγεννιάτικη Παραμυθούπολη

Αγαπητά μας μέλη,

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι φέτος η Συντεχνία μας δεν θα  λάβει μέρος στη Χριστουγεννιάτικη Παραμυθούπολη, καθώς η διοργανώτρια εται­ρεία αποφάσισε πως δεν θα παραχωρούνται εισιτήρια σε οργανωμένα σύνολα.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΔΙΠΠΑΚ

Επιτροπή Κοινωνικών Δραστηριοτήτων

Read More »

Συμπέθεροι από το Μπάκιγχαμ

Αγαπητά μας μέλη,

Η ΕΔΙΠΠΑΚ σας προσκαλεί στη Θεατρική Παράσταση:

«Συμπέθεροι από το Μπάκιγχαμ» στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου στη Λευκωσία το Σάββατο 07 Δεκεμβρίου 2019 στις 20:30.

Η τιμή εισόδου είναι €15, η επιχορηγημένη τιμή είναι €7.50 και το κάθε μέλος δικαιούται δύο (2) εισιτήρια.

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τη θεατρική παράσταση, θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής μέχρι 20 Νοεμβρίου στις 13:00 και να διευθετήσουν την παραλαβή των εισιτηρίων τους, από την Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019 στις 08:30 μέχρι και την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 στις 14:00. Η επιλογή των θέσεων θα γίνεται από το μέλος με την παραλαβή των εισιτηρίων.

Θα τηρηθεί προτεραιότητα με βάση τη δήλωση συμμετοχής στις χρονικές περιόδους που αναφέρονται πιο πάνω.

Θα ενημερωθούν μόνο τα μέλη που δεν θα εγκριθεί η δήλωσή τους λόγω εξαντλήσεως των εισιτηρίων.

Ακυρώσεις με επιστροφή χρημάτων δεν θα γίνονται δεκτές λόγω του ότι η ΕΔΙΠΠΑΚ θα προπληρώσει τα εισιτήρια.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΔΙΠΠΑΚ

Επιτροπή Κοινωνικών Δραστηριοτήτων

 

Read More »

Καταστατικό ΣΕΜΕΔΙΠΠΑΚ

Αγαπητά μας μέλη,

 

Σε συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου Ευημερίας Μελών ΕΔΙΠΠΑΚ (ΣΕΜΕΔΙΠΠΑΚ), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 05/11/2019, σας ενημερώνουμε ότι το καταστατικό του Σωματείου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΔΙΠΠΑΚ στον πιο κάτω σύνδεσμο:

Σωματείο Ευημερίας Μελών ΕΔΙΠΠΑΚ

Διοικητικό Συμβούλιο ΣΕΜΕΔΙΠΠΑΚ

Read More »

Κλήρωση Διαμερισμάτων 11/2019

Αγαπητά μας μέλη,

Η Διαχειριστική Επιτροπή Διαμερισμάτων ΕΔΙΠΠΑΚ (ΔΕΔΕ) ενημερώνει ότι για το μήνα Νοέμβριο 2019, έχουν κληρωθεί τα ακόλουθα μέλη για δωρεάν διαμονή στα διαμερίσματα της ΕΔΙΠΠΑΚ:

 1. Χαραλάμπους Αναστασία
 2. Σωτηρίου Γεωργία

Οι τυχεροί του κάθε μήνα κερδίζουν δύο διανυκτερεύσεις στα διαμερίσματα της ΕΔΙΠΠΑΚ με δυνατότητα να διαμείνουν στα διαμερίσματα οποιαδήποτε περίοδο επιθυμούν (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) έως τον Οκτώβριο 2020 (εξαιρείται η καλοκαιρινή περίοδος, 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου).  Το μέλος δύναται να αξιοποιήσει τα διαμερίσματα κατά την καλοκαιρινή περίοδο νοουμένου ότι θα κρατήσει το διαμέρισμα για δύο επιπλέον βράδια και η αίτηση θα υποβληθεί δύο εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη της ενοικιασθείσας περιόδου.

Διαχειριστική Επιτροπή Διαμερισμάτων ΕΔΙΠΠΑΚ (ΔΕΔΕ)

 

Read More »