Blog

Προκηρύξεις Νέων Θέσεων Προαγωγής

Αγαπητά μας μέλη,

Σε συνέχεια των πρόσφατων  προκηρύξεων των δύο θέσεων προαγωγής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λειτουργού Α’ και  Γραμματειακού Λειτουργού και μετά από παράπονα που υποβλήθηκαν  από συναδέλφους, προχωρήσαμε σε  περαιτέρω διερεύνηση του θέματος και σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

· Αναφορικά με την απαραίτητη εμπειρία που απαιτείται για διεκδίκηση θέσης προαγωγής στη Δημόσια Υπηρεσία και Νομικά πρόσωπα  Δημοσίου Δικαίου, εφαρμόζεται η σχετική πρόνοια στη Νομοθεσία για παγοποίηση των προσαυξήσεων Ν192(1)/2011, Άρθρο 4(2), η οποία επισυνάπτεται για ενημέρωσή σας, με βάση την οποία ο υπάλληλος διατηρεί την ανελιξιμότητα του ως να μην ετύγχανε εφαρμογής η μη παραχώρηση προσαύξησης που ορίζεται στο άρθρο 3 του υπό αναφορά Νόμου.

· Η πιο πάνω νομοθεσία υπερισχύει της σχετικής πρόνοιας που υπήρχε σε παλαιότερα σχέδια υπηρεσίας για τη θέση του Γραμματειακού Λειτουργού, σύμφωνα με την οποία απαιτείτο οι υποψήφιοι κατά την ημερομηνία προκήρυξης της θέσης προαγωγής τουλάχιστο να υπηρετούν στην κλίμακα Α7.

· Σε έρευνα που έχουμε διεξάγει  εντοπίσαμε  ήδη τρία Σχέδια Υπηρεσίας (παρατίθενται πιο κάτω) στα οποία δεν περιλαμβάνεται η πρόνοια για  υπηρεσία στην κλίμακα Α7, αλλά απαιτείται μόνο η συνολική πείρα/υπηρεσία στη θέση Γενικού Γραφέα ή Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού.

Συγκεκριμένα επισυνάπτονται τα Σχέδια Υπηρεσίας θέσης Γραμματειακού Λειτουργού στους ακόλουθους Οργανισμούς, οι οποίοι ως προς τη νομική τους υπόσταση και διοίκηση, μοιάζουν με το Πανεπιστήμιο Κύπρου:

1. Αγροτικών Πληρωμών

2. Ασφάλισης Υγείας

3. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

· Η πιο πάνω πρόνοια ισχύει για όλες τις θέσεις προαγωγής που θα ακολουθήσουν και θα  αφορούν στις συνδυασμένες κλίμακες Α2-Α5-Α7, ή άλλες θέσεις για τις οποίες πέραν της συνολικής εμπειρίας απαιτείτο παλαιότερα επιπρόσθετη υπηρεσία σε συγκεκριμένη κλίμακα.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΙΠΠΑΚ με τη σοβαρότητα και την εντιμότητα που το διακρίνει, εργάζεται υπεύθυνα και μακριά από οποιεσδήποτε σκοπιμότητες και προσωπικά συμφέροντα για το καλώς νοούμενο συμφέρον του προσωπικού, διαφυλάττοντας με κάθε τρόπο την ίση μεταχείριση των μελών, με σκοπό τη διαχρονική διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους αλλά και την προάσπιση των συμφερόντων τους  ως Διοικητικού Προσωπικού του ΠΚ.

Στα πιο πάνω πλαίσια κινηθήκαμε και στην περίπτωση των Σχεδίων Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση των θέσεων προαγωγής, καταβάλλοντας τεράστιες προσπάθειες με τεκμηριωμένα επιχειρήματα αλλά και εξειδικευμένες νομικές γνωματεύσεις, όπου χρειάστηκε, ώστε να πείσουμε τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου να εγκαταλείψει τις θέσεις της, τις οποίες υποστήριζε με ιδιαίτερο ζήλο, αδιαφορώντας για τις συνέπειες που θα είχαν στο προσωπικό.

Συγκεκριμένα, πετύχαμε αφενός την ακύρωση των σχεδιασμών της Διοίκησης για διεξαγωγή τριών γύρων γραπτών προκριματικών εξετάσεων, και αφετέρου την τήρηση της Νομοθεσίας για τις προαγωγές,  η οποία βασίζεται στα τρία κριτήρια (Αξία, Προσόντα, Αρχαιότητα).

Επιπρόσθετα, πετύχαμε  την προκήρυξη της κάθε προαγωγής σε συγκεκριμένη θέση με βάση τις ανάγκες του Οργανισμού και όχι γενικά και αυθαίρετα όπως γινόταν μέχρι σήμερα, με τα γνωστά σε όλους μας αποτελέσματα, τα οποία εκθέτουν διαχρονικά το Πανεπιστήμιο.

Βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τις νέες Πρυτανικές Αρχές και ειδικότερα με τον Αρμόδιο για θέματα Διοίκησης, Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης. 

Δεδομένης της πρόσφατης αλλαγής στη Διοίκηση του Πανεπιστημίου, με την εκλογή νέας Πρυτανείας, στοχεύουμε στην καλή συνεργασία με τη νέα ηγεσία για προώθηση και επίλυση των θεμάτων και προβλημάτων που μας απασχολούν ως Διοικητικό Προσωπικό, παρέχοντας στη νέα Πρυτανεία την αναγκαία πίστωσή χρόνου λόγω της πρόσφατης ανάληψής των καθηκόντων της.  Το πιο πάνω ουδόλως επηρεάζει τη δυναμική μας ως προς τη διαχείριση  θεμάτων που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης αλλά και την προσήλωση μας στη διεκδίκηση των αιτημάτων μας.

Μέλημα μας είναι όλες οι σημαντικές αποφάσεις που αφορούν στο προσωπικό να λαμβάνονται δημοκρατικά μέσα από τα συλλογικά μας όργανα δηλαδή τις Κλαδικές Επιτροπές και τις Γενικές Συνελεύσεις.

Με αυτό τον τρόπο ενεργήσαμε στο παρελθόν και με αυτό τον τρόπο θα συνεχίσουμε να ενεργούμε, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της διαφάνειας, της δίκαιης μεταχείρισης αλλά και της αξιολόγησης του προσωπικού, ανεξαρτήτως σκοπιμοτήτων και προσωπικών συμφερόντων.

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΙΠΠΑΚ

You might be interested in …