Blog

Ενημέρωση μελών για τρέχοντα θέματα

Αγαπητά μας μέλη,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα τρέχοντα θέματα που μας απασχο­λούν:

 1. Διευθέτηση αδειών Διοικητικού Προσωπικού για την εορταστική περίο­δο των Χριστουγέννων:

Τον Νοέμβριο του 2017 η ΕΔΙΠΠΑΚ είχε καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για διευθέτηση του πιο πάνω θέματος. Εκ τότε δεν κληθήκαμε για συζήτηση. Ως εκ τούτου στις 03/12/2019 επαναφέραμε την πρόταση η οποία εξετάζει και τις ε­πτά διαφορετικές περιπτώσεις που προκύπτουν, ώστε η εφαρμογή της να κα­ταστεί οριστική και διαχρονική. Καλέσαμε τις Πρυτανικές Αρχές σε συζήτηση, καθώς θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο κεφάλαιο επηρεάζει αρνητικά το Διοικητι­κό Προσωπικό περί τα τέλη εκάστου ημερολογιακού έτους, γι’ αυτό θα πρέπει να επιλυθεί οριστικά και να υπάρξει η κατάλληλη ενημέρωση. Αναμένουμε άμεση ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές.

 1. Συλλογική Σύμβαση ΕΔΙΠΠΑΚ και Πανεπιστημίου Κύπρου:

Το θέμα συζητήθηκε σε πρόσφατη συνάντηση που είχε η ΕΔΙΠΠΑΚ με την Πρυτανεία, στην οποία έχει κοινοποιηθεί το προσχέδιο της Συλλογικής Σύμβα­σης για μελέτη. Το προσχέδιο επικαιροποιήθηκε και θα υποβληθεί εκ νέου για περαιτέρω συζήτηση. Στόχος είναι όπως μέσα στο 2020 η συζήτηση να κατα­λήξει με υπογραφή της Σύμβασης.

 1. Συλλογική Σύμβαση (ΣΣ) Ωρομισθίων:

Έχει ήδη υπογραφεί η ΣΣ για τα έτη 2017-2018. Η Συντεχνία συζήτησε τα  αιτή­ματα του Ωρομίσθιου Προσωπικού με την αρμόδια Υπηρεσία με σκοπό τη συ­μπερίληψή τους στη νέα ΣΣ 2019-2020.

 1. Νομοσχέδιο για τη μονιμοποίηση των Συμβασιούχων Αορίστου Χρόνου:

Περιέπεσε στην αντίληψη της ΕΔΙΠΠΑΚ πρόταση νόμου που κατατέθηκε από τον βουλευτή  της Αλληλεγγύης Μιχάλη Γιωργάλλα, για μετατροπή όλων των συμβασιούχων αορίστου χρόνου δημοσίων υπαλλήλων σε μόνιμους. Η συγκεκριμένη πρόταση  νόμου αναφέρεται ΜΟΝΟ στους υπαλλήλους του δημοσίου οι οποίοι έχουν προσληφθεί μέσω της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ). Μέλη του προεδρείου της ΕΔΙΠΠΑΚ συναντήθηκαν στη Βουλή με τον κ. Γιωργάλλα και ενημέρωσαν τόσο τον ίδιο όσο και άλλους βουλευτές ότι στο σχέδιο νόμου θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι υπάλληλοι του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί μέσω της ΕΔΥ. Εκτιμούμε ότι οι θέσεις της ΕΔΙΠΠΑΚ έγιναν κατανοητές. Παρά ταύτα, η Συντεχνία μας θα συνεχίσει να παρακολουθεί από κοντά το όλο θέμα και θα ενημερώνει σχετικά τα μέλη της.

 1. Σχέδια Υπηρεσίας και διαδικασία προαγωγών:

Η θέση της ΕΔΙΠΠΑΚ η οποία εκφράστηκε σε πρόσφατες συναντήσεις με τις Πρυτανικές Αρχές, είναι όπως τηρηθεί η υφιστάμενη διαδικασία προαγωγών για τις διαθέσιμες θέσεις, έτσι ώστε να προχωρήσουν άμεσα με βάση τα υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας. Για το θέμα των ισοπεδωτικών αξιολογήσεων, θέση της ΕΔΙΠΠΑΚ είναι πως γι’ αυτό δεν ευθύνεται το προσωπικό και πως το Πανεπιστήμιο θα έπρεπε να φροντίσει να εξεύρει τρόπους για να ξεπεράσει το πρόβλημα. Η ΕΔΙΠΠΑΚ αναφέρθηκε στο σημείο των σχολίων του αξιολογητή και των καθη­κόντων, τα οποία μπορούν να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες για τον υπο­ψήφιο και να αποτελέσουν το ποιοτικό μέρος της αξιολόγησης.

 1. Προσφυγή μελών της ΕΔΙΠΠΑΚ:

Σχετικά με την παράτυπη απόφαση για αποκοπές στους μισθούς του προσω­πικού, έχουν υποβάλει προσφυγή 122 μέλη της ΕΔΙΠΠΑΚ. Οι προσφυγές κα­ταχωρήθηκαν στο Πρωτοκολλητείο του Διοικητικού Δικαστηρίου στις 9  Σεπτεμ­βρίου 2019. Με βάση τη σχετική επιστολή συγκατάθεσης, έχουν καταχωρηθεί προσφυγές κατά των μειώσεων των απολαβών και προσφυγές κατά της μη παραχώρησης προσαυξήσεων και τιμαριθμικών αυξήσεων. Αναφορικά με τις προσφυγές στη βάση του τελευταίου αποκόμματος μισθοδοσίας έχουν ολοκλη­ρωθεί όλες οι πρώτες εμφανίσεις στο δικαστήριο για οδηγίες και έχουν οριστεί εκ νέου ημερομηνίες (10-22/01/2020), προκειμένου να καταχωρηθεί η ένσταση από πλευράς καθ’ ων η αίτηση (Πανεπιστημίου) και εν αναμονή εξελίξεων ανα­φορικά με την έφεση.

 1. ADSL:

Μετά από πρωτοβουλία της ΕΔΙΠΠΑΚ (επιστολή για επαναφορά της απόφα­σης της Επιτροπής Προσωπικού & Κανονισμών για καταβολή επιδόματος ADSL) και συζήτησης του θέματος στην αρμόδια Επιτροπή, το αίτημά μας έχει ικανοποιηθεί. Το ΠΚ ήδη καταβάλλει το επίδομα στο προσωπικό το οποίο πα­ρέχει υπηρεσίες διαδικτυακά εκτός ωρών εργασίας. Παρακαλούμε, αν κάποιο από τα μέλη μας θεωρεί ότι δικαιούται το εν λόγω επίδομα και δεν το έχει λάβει, να επικοινωνήσει μαζί μας.

 1. Καταβολή συνδρομής ΕΤΕΚ:

Έχει περιπέσει στην αντίληψη της ΕΔΙΠΠΑΚ ότι κάποια μέλη μας (Λειτουργοί Πληροφορικής) έλαβαν ειδοποίηση να πληρώσουν επιπλέον ποσό ως δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος. Θέση της Συντεχνίας μας είναι ότι το επιπλέον ποσό θα πρέ­πει να καταβάλλεται από το ΠΚ.

 1. Κριτήρια για παραχώρηση πρόσθετων προσαυξήσεων σε υφιστάμενο και νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό:

Συζητήθηκε στην 02/2019 συνεδρία της ΣΕΔΙΠ ο τελικός πίνακας που συμφω­νήθηκε μεταξύ των συντεχνιών και της ΥΑΔ, για παραχώρηση πρόσθετων προ­σαυξήσεων σε υφιστάμενο και νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό. Δεν προω­θήθηκε προς την Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών (ΕΠΚ) για έγκριση, καθώς δεν υπήρξε συμφωνία με τα υπόλοιπα μέλη της ΣΕΔΙΠ. Έγιναν εκ των υστέρων κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς και το θέμα θα επαναφερθεί για συζήτηση στην επόμενη συνεδρία της ΣΕΔΙΠ, με σκοπό την προώθηση του προς την ΕΠΚ για έγκριση.

 1. Διαδικασίες μετακίνησης προσωπικού:

Σε συνεδρία της ΣΕΔΙΠ (02/2019) συζητήθηκε το τελικό πλαίσιο που συμφωνή­θηκε μεταξύ των συντεχνιών και της ΥΑΔ, αναφορικά με την πολιτική μετακινή­σεων του Δ.Π. Δεν υπήρξε ομόφωνη απόφαση για προώθηση του στην ΕΠΚ. Το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου στη ΣΕΔΙΠ.

 1. Μετονομασία Ανώτερων Τεχνικών σε Τεχνικούς Μηχανικούς 1ης Τάξης:

Έχουν σταλεί στη ΣΕΔΙΠ τα σχόλια του ΔΣ της ΕΔΙΠΠΑΚ στο Σχέδιο Υπηρεσίας. Το θέμα θα συμπεριληφθεί στην επόμενη συνεδρία της ΣΕΔΙΠ.

 1. Αλλαγή ωραρίου εργασίας στο ΠΚ:

Δεν μας έχει γίνει καμία επίσημη ενημέρωση σχετικά. Αναμένουμε να κληθούμε από την ηγεσία του ΠΚ για συζήτηση του θέματος, ως και η δέσμευση τους.

 1. Σωματείο Ευημερίας Μελών ΕΔΙΠΠΑΚ:

Πραγματοποιήθηκε στις 05/11/2019 η πρώτη ετήσια Γενική Συνέλευση όπου παρουσιάστηκαν ο προϋπολογισμός και οι στόχοι του Σωματείου.

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΙΠΠΑΚ

 

You might be interested in …