Blog

Υποβολή Εκθέσεων Αξιολόγησης ΔΠ

Αγαπητά μας μέλη,

Η ΕΔΙΠΠΑΚ έχει μελετήσει με μεγάλη προσοχή τα όσα αναγράφονται στις οδηγίες που έχουν αποσταλεί προς το ΔΠ από τον ΔΔΟ, στις οποίες αναλύεται ο τρόπος αξιολόγησης του ΔΠ. Με την ίδια προσοχή έχουμε παρακολουθήσει την παρουσίαση του Αντιπρύτανη ΔΣΟΔ κ. Γιαπιντζάκη στις 18 Φεβρουαρίου 2020. Μέλη του ΔΣ της ΕΔΙΠΠΑΚ, παρακολούθησαν την εκπαίδευση που διοργάνωσε η ΥΑΔ,  ενώ έχουμε λάβει και ανατροφοδότηση από αριθμό μελών μας για το συγκεκριμένο θέμα. Επιπρόσθετα για το ίδιο θέμα ζητήσαμε και λάβαμε νομική γνωμάτευση από τον νομικό μας σύμβολο, η οποία στηρίζεται στα ερωτήματα τα οποία προέκυψαν από όλα τα παραπάνω.

Λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις του νομικού μας συμβούλου καταλήγουμε στα ακόλουθα:

 1. Η αξιολόγηση είναι καθήκον του κάθε υπαλλήλου και τυχόν άρνηση έγκαιρης υποβολής της, επιφέρει συνέπειες προς τον αξιολογούμενο. Ως εκ τούτου καλούμε το Διοικητικό προσωπικό να παραδώσει συμπληρωμένες τις αξιολογήσεις του, ακολουθώντας το χρονοδιάγραμμα που έθεσε η Διοίκηση του οργανισμού. Τόσο οι αξιολογητές, όσο και οι αξιολογούμενοι, θα πρέπει να συμπληρώσουν  τις αξιολογήσεις τους βάζοντας τα σχόλια και τις βαθμολογίες που οι ίδιοι κρίνουν ορθά, μακριά από επηρεασμούς, πιέσεις ή απειλές από τρίτους. Σύμφωνα με τη νομική γνωμάτευση του νομικού μας συμβούλου, είναι ξεκάθαρο πως κανένας δεν έχει το δικαίωμα να υποδείξει, επιβάλει ή ακόμα και να αλλάξει τη βαθμολογία ενός αξιολογητή. Σε περίπτωση διαφωνίας ενός εκ των προσυπογράφοντα ή και αξιολογούμενου, με τον αξιολογητή, το θέμα μπορεί να παραπεμφθεί προς την αρμόδια Υπηρεσιακή Επιτροπή, η οποία θα  καταχωρήσει στο φάκελο του αξιολογούμενου όλα τα σχόλια που θα καταγραφούν στην πιο πάνω διαδικασία.
 1. Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι η ετήσια αξιολόγηση του 2019 πρέπει να ληφθεί υπόψη τόσο για τις επερχόμενες προαγωγές, όσο και για τις προαγωγές των επόμενων ετών.

Επισυνάπτουμε τη νομική γνωμάτευση που έχουμε λάβει, στην οποία ανάμεσα σε άλλα απαντώνται τα ερωτήματα:

α) περί της νομιμότητας της μη προσμέτρησης των αξιολογήσεων του 2019 στις επικείμενες προαγωγές  και

β) περί της πρόθεσης επιστροφής αξιολογήσεων προς τους αξιολογητές σε περίπτωση που η Διοίκηση του οργανισμού διαφωνεί με την αρχική  βαθμολόγηση.

Ως ΕΔΙΠΠΑΚ αναγνωρίζουμε ότι το υφιστάμενο σχέδιο αξιολόγησης είναι ισοπεδωτικό και άδικο όμως η  εφαρμογή του πρέπει να γίνει κάτω από τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Πριν την εφαρμογή νέου σχεδίου αξιολόγησης απαιτείται η εκ των προτέρων  ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων μερών (παράγραφοι 6 και 7 της νομικής γνωμάτευσης).

Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε την αλλαγή δια της επιβολής αφού τα πιο κάτω ερωτήματα/ζητήματα παραμένουν:

 1. Με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν αποσταλεί στο ΔΠ, αναφέρεται ο ορισμός συγκεκριμένων στόχων, που θα συμφωνηθούν μεταξύ αξιολογητή και αξιολογούμενου στην αρχή κάθε χρονιάς. Είναι αμφίβολο κατά πόσο το ΔΠ είχε για το 2019 καθορισμένους στόχους, οι οποίοι μάλιστα να είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, ρεαλιστικοί, με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα και να είναι συμφωνημένοι και αποδεκτοί. Σε Σχολές και Τμήματα όπου απουσιάζουν επιχειρησιακά σχέδια και στρατηγικά έργα, είναι σίγουρο ότι τέτοιοι στόχοι δεν έχουν τεθεί. Προκύπτει προφανώς το ερώτημα, βάσει ποιων στόχων θα αξιολογηθεί το ΔΠ για το έτος 2019;
 2. Είναι αμφίβολο εάν και σε πόσες περιπτώσεις έχει τηρηθεί η οδηγία για τακτική επαφή και επικοινωνία μεταξύ αξιολογητή και αξιολογούμενου, πόσο δε μάλλον αυτό να έλαβε χώρα 3 φόρες (δηλαδή ανά τετράμηνο) μέσα στο περασμένο έτος, άρα πως είναι δυνατό η οποιαδήποτε χαμηλότερη βαθμολόγηση να αιτιολογηθεί;
 3. Γίνεται αναφορά ότι θα πρέπει να επιδεικνύεται εκ μέρους του αξιολογητή και του αξιολογούμενου αμεροληψία, αντικειμενικότητα και επαγγελματισμός. Προκειμένου μάλιστα να τηρηθεί μια κοινή γραμμή διοργανώθηκαν και εκπαιδεύσεις των αξιολογητών στις οποίες όμως μια μεγάλη μερίδα Ακαδημαϊκών που είναι αξιολογητές δεν παρευρέθηκαν. Πως μπορεί λοιπόν να διασφαλιστεί η ομοιογένεια και η συναντίληψη μεταξύ των αξιολογητών όταν μεταξύ αυτών υπάρχουν Ακαδημαϊκοί οι οποίοι δεν συμμετέχουν ως αξιολογούμενοι στο υφιστάμενο σύστημα, Προϊστάμενοι που δεν έχουν κάτι άλλο να προσμένουν και αναπληρωτές Προϊστάμενοι οι οποίοι είναι πιο ευάλωτοι στις πιέσεις της Διοίκησης για αλλαγή του τρόπου βαθμολόγησης;
 4. Μια άλλη διάσταση που πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη είναι το ότι στο ΠΚ η Διοικητική Δομή δεν είναι συμπληρωμένη. Συγκεκριμένα, υπάρχουν έξι Διοικητικές Υπηρεσίες στις οποίες δεν υπάρχουν Προϊστάμενοι, αλλά Αναπληρωτές Προϊστάμενοι, οι οποίοι είναι Ανώτεροι Λειτουργοί. Την ίδια στιγμή στις πλείστες ΔΥ έχουμε ως υπεύθυνους γραφείων, υπεύθυνους τομέων, και συντονιστές ομάδων, συναδέλφους οι οποίοι εκτελούν αναβαθμισμένα καθήκοντα χωρίς να έχουν προαχθεί. Πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης με τον τρόπο που επιβάλλεται για το 2019, όταν η δομή δεν είναι συμπληρωμένη και επομένως δεν δύναται να λειτουργήσει με το μερίδιο ευθύνης που αναλογεί σε ένα κανονικώς τοποθετημένο άμεσα προϊστάμενο; Από μόνη της αυτή η κατάσταση εμπερικλείει σοβαρούς κινδύνους ως προς την εφαρμογή ομοιομορφίας στις αξιολογήσεις.
 5. Μήπως οι συνάδελφοι συμβασιούχοι αορίστου χρόνου ή και άλλοι συνάδελφοι θα θυματοποιηθούν στην προσπάθεια των αξιολογητών να δημιουργήσουν τις προτεινόμενες από τη Διοίκηση καμπύλες; Πως θα λειτουργήσει η αξιολόγηση εν την απουσία άλλων κινήτρων;
 6. Θεωρούμε επίσης πολύ επιβαρυντικό στοιχείο το ότι η αλλαγή επιχειρείται πριν καν αλλάξει το ίδιο το έντυπο αξιολόγησης, το οποίο, κατά γενική ομολογία και παραδοχή ακόμα και της Διοίκησης, κάθε άλλο παρά διευκολύνει μια αντικειμενική, αμερόληπτη και αξιόπιστη αξιολόγηση.

Η ΥΑΔ τον Μάιο του 2019 μας είχε παρουσιάσει το νέο Σύστημα Αξιολόγησης του ΔΠ, το οποίο όπως μας είχε αναφερθεί θα το χαρακτηρίζουν τα εξής στοιχεία:

 • Σκοπός: η αξιολόγηση στη βάση προσωπικών στόχων και επαγγελματικών δεξιοτήτων
 • Βασικά Χαρακτηριστικά Συστήματος: καθορισμός ατομικών στόχων και δεικτών απόδοσης, όπου οι στόχοι θα πρέπει να είναι Συγκεκριμένοι (Specific), Μετρήσιμοι (Measurable), Επιτεύξιμοι (Achievable), Σχετικοί (Relevant) και Χρονικά Προσδιορισμένοι (Time Based) [SMART goals]
 • Συχνότητα: ετήσια

Είχε λεχθεί ότι  το νέο σύστημα θα ήταν έτοιμο για εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2020. Περί τούτου δεν τύχαμε καμίας επιπρόσθετης ενημέρωσης. Τίθεται εύλογα το ερώτημα κατά πόσο η εν λόγω προσπάθεια έχει σταματήσει και αν όχι για ποιο λόγο γίνεται προσπάθεια σήμερα για αλλαγή στην εφαρμογή του παρόντος συστήματος, εφόσον πρόκειται να γίνει αλλαγή σε μερικούς μήνες;

Εν όψει των πολύ σοβαρών νομικών ζητημάτων που υπάρχουν, αλλά και  προς διόρθωση  του αρνητικού κλίματος που έχει δημιουργηθεί στις τάξεις του προσωπικού από την πίεση η οποία εξασκείται τις τελευταίες μέρες για άμεση επιβολή της διαδικασίας, καλούμε τις αρχές του ΠΚ  όπως αναθεωρήσουν την εφαρμογή της αλλαγής στον υφιστάμενο τρόπο αξιολόγησης για το έτος 2019. Εισηγούμαστε τη διατήρηση του τρόπου αξιολόγησης ως είχε μέχρι τώρα και την κατάλληλη προετοιμασία για  εφαρμογή της αλλαγής για την επόμενη χρονιά 2021. Ενδιάμεσα η Διοίκηση θα πρέπει να  ελέγξει ότι έχουν τεθεί οι απαραίτητοι στόχοι για το έτος 2020 σε όλους ανεξαιρέτως αξιολογούμενους, και να διασφαλίσει την ανά τετράμηνο  διεξαγωγή των αν συναντήσεων ανατροφοδότησης, κατά τις οποίες οι μεν αξιολογητές θα ενημερώνουν και θα ενημερώνονται για την πορεία  υλοποίησης των στόχων ώστε να διορθώνονται τυχόν παραλήψεις και οι δε  αξιολογούμενοι θα έχουν περιθώρια βελτίωσης. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να προβεί σε αντικατάσταση  του υφιστάμενου εντύπου αξιολόγησης και γενικά να υπάρξει  ομαλότερη μετάβαση από αυτή που επιχειρείται σήμερα.

Το ΠΚ πρέπει να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη τη νομική γνωμάτευση, η οποία είναι ξεκάθαρη για τα επίμαχα σημεία που αναφέρονται πιο πάνω. Σε διαφορετική περίπτωση το ΠΚ θα βρεθεί εκτεθειμένο σε σωρεία προσφυγών με ανυπολόγιστες συνέπειες, εν όψει των επικειμένων προαγωγών.

 

Νομική Γνωμάτευση για τις αξιολογήσεις

You might be interested in …