Blog

Ενημέρωση μελών

Ενημέρωση Μελών

Αγαπητά μας μέλη,

Το τελευταίο διάστημα έχει περιέλθει στην αντίληψή μας η δράση άλλων συντεχνιών σε βάρος της συντεχνίας μας, ΕΔΙΠΠΑΚ. Συγκεκριμένα, έχουν γίνει αναφορές από μέλη μας, ότι προσεγγίζονται από εκπροσώπους άλλων συντεχνιών με σκοπό την εγγραφή τους στη δική τους συντεχνία.

Επειδή η προσπάθεια αυτή έχει εντατικοποιηθεί το τελευταίο διάστημα και με σκοπό την προστασία των μελών της συντεχνίας μας, παρακαλούμε όπως λάβετε σοβαρά υπόψη ότι η ΕΔΙΠΠΑΚ:

1) Αποτελεί την αρχαιότερη και μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με οργανωτικές δομές που αφορούν στο σύνολο του διοικητικού προσωπικού, με τη λειτουργία πέντε Κλαδικών Επιτροπών.

2) Εργάζεται διαχρονικά με σοβαρότητα για το σύνολο του προσωπικού χωρίς διακρίσεις σε σχέση με τη θέση του στον Οργανισμό.

3) Συμμετέχει ενεργά στις συνεδρίες των Επιτροπών του Οργανισμού για θέματα του Διοικητικού προσωπικού, με στοιχειοθετημένες θέσεις, απόψεις και προτάσεις οι οποίες υποβάλλονται πάντοτε γραπτώς για όλα ανεξαίρετα τα θέματα.

4) Εργοδοτεί Σύμβουλο για την παροχή συνδικαλιστικών συμβουλών και υπηρεσιών για θέματα που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία.

5) Εργοδοτεί Λειτουργό για τη διαχείριση και διεκπεραίωση των εργασιών της, την οργάνωση και λειτουργία του έντυπου και ηλεκτρονικού αρχείου της.

6) Συνεργάζεται με νομικό σύμβουλο για την παροχή υπηρεσιών, συμβουλών και νομικών γνωματεύσεων.

7) Προσφέρει στα μέλη της δωρεάν ασφάλιση ζωής και σοβαρών ασθενειών.

8) Κατέχει και διαχειρίζεται εξοχικά διαμερίσματα και διοργανώνει εκδηλώσεις μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς προς τα μέλη της.

Βασικοί στόχοι της ΕΔΙΠΠΑΚ είναι

1) Η επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το προσωπικό με τον  βέλτιστο δυνατό τρόπο.  Τα θέματα που απασχολούν το προσωπικό είτε υποβάλλονται στο ΔΣ από τα ίδια τα μέλη, είτε εντοπίζονται από το ΔΣ της Συντεχνίας και προωθούνται στα αρμόδια όργανα του ΠΚ για επίλυση.

2) Η συνομολόγηση συλλογικής σύμβασης με το ΠΚ στο πρότυπο άλλων οργανισμών δημοσίου δικαίου.

Για το σκοπό αυτό οι εκπρόσωποι της ΕΔΙΠΠΑΚ  (ΔΣ και Κλαδικές Επιτροπές)

1) Είναι στη διάθεση σας για να ακούσουν, μελετήσουν και προωθήσουν τα αιτήματα και τις εισηγήσεις σας. Η ύπαρξη κλαδικών βοηθά στον έγκαιρο εντοπισμό και προώθηση των αιτημάτων.

2) Είναι πάντα παρόντες στις συνεδριάσεις των επιτροπών που έχουν οριστεί για συζήτηση των θεμάτων του προσωπικού στα αρμόδια όργανα του ΠΚ.

3) Προσέρχονται στις συνεδριάσεις πάντα προετοιμασμένοι, μελετώντας ενδελεχώς τα θέματα και καταθέτοντας πάντα γραπτώς τα σχόλια ή και απόψεις τους.

4) Είναι πάντα συνεπείς στις συνδικαλιστικές τους υποχρεώσεις με σταθερή παρουσία σε προγραμματισμένες συνεδρίες σωμάτων, ανταποκρινόμενοι στα χρονικά όρια που τίθενται για υποβολή προτάσεων και με ξεκάθαρες θέσεις σε εργασιακά θέματα.  Φαινόμενα επαναλαμβανόμενων απουσιών, ασυνέπειας, καθυστερήσεων και ασαφειών, που παρατηρούνται σε εκπροσώπους άλλης συντεχνίας δεν χαρακτηρίζουν την ηγεσία της ΕΔΙΠΠΑΚ.

Υπενθυμίζουμε ότι πρωταρχικός σκοπός ύπαρξης και λειτουργίας της ΕΔΙΠΠΑΚ, είναι η προώθηση των εργασιακών θεμάτων και η ευημερία του προσωπικού.  Η παραχώρηση παραθεριστικών καταλυμάτων και η διοργάνωση εκδηλώσεων αποτελούν μέρος των κοινωνικών δραστηριοτήτων της συντεχνίας αλλά όχι αυτοσκοπό.

Η προσέγγιση μελών μας το τελευταίο διάστημα από άλλες συντεχνίες, με το δέλεαρ παροχής κοινωνικών υπηρεσιών / δραστηριοτήτων και μόνο, αναδεικνύει τόσο τον επιφανειακό τρόπο με τον οποίο άλλες συντεχνίες χειρίζονται τα συνδικαλιστικά θέματα, όσο και την έλλειψη εκ μέρους τους της δέουσας σοβαρότητας στην επίλυση των εργασιακών θεμάτων που θα έπρεπε να τους απασχολούν.

Αγαπητοί συνάδελφοι σύμφωνα με όσα σημειώνονται πιο πάνω

  • Σας καλούμε να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί ως προς τον τρόπο που ενδεχομένως σας προσεγγίζουν άλλες συντεχνίες.
  • Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε ερωτήματα, εισηγήσεις ή να τύχετε περαιτέρω ενημέρωσης σχετικά με τη δράση της ΕΔΙΠΠΑΚ, παρακαλείστε όπως μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση edippak@ucy.ac.cy, ή τηλεφωνικώς στο 22894440, ή να αποταθείτε στον Πρόεδρο ή/και τα μέλη των Κλαδικών Επιτροπών. Ενημέρωση ως προς τη σύνθεση των Συμβουλίων των Κλαδικών Επιτροπών θα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΔΠΠΑΚ στη διεύθυνση www.edippak.com

Με την ενεργή σας συμμετοχή θα συνεχίσουμε με μεγαλύτερη δυναμική τη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων μας.

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΙΠΠΑΚ

 

You might be interested in …