ΕΔΙΠΠΑΚ

General

  • Όλοι οι υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Κύπρου που ανήκουν στο διοικητικό προσωπικό μπορούν να εγγραφούν ως μέλη της ΕΔΙΠΠΑΚ. Με την πρώτη του παρουσία στο Πανεπιστήμιο, ο νέος υπάλληλος δικαιούται να ζητήσει να εγγραφεί στην ΕΔΙΠΠΑΚ.
  • Η ΕΔΙΠΠΑΚ είναι οργανωμένη σε πέντε επαγγελματικούς κλάδους (ΚΛ1-ΚΛ2-ΚΛ3-ΚΛ4-ΚΛ5)
  • Οι οικονομικοί πόροι της ΕΔΙΠΠΑΚ προέρχονται κυρίως από τις εισφορές των μελών αλλά και από δωρεές, κληροδοτήματα, εράνους, εισπράξεις, έσοδα από παραστάσεις και χορούς.
  • Συμμετέχει εκπροσωπώντας το Διοικητικό Προσωπικό σε διάφορες συζητήσεις που το αφορούν όπως στην Συμβουλευτική Επιτροπή Διοικητικού Προσωπικού (ΣΕΔΙΠ), άλλες επιτροπές του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου και σε ad hoc επιτροπές που εξετάζουν θέματα που αφορούν και στο Διοικητικό Προσωπικό.

Leave a Reply

Your email address will not be published.