Μισθοί, συντάξεις, αποζημιώσεις

Μισθοδοσία (από την ιστοσελίδα της ΥΑΔ)

Ο περί Συντάξεων Νόμος του 1997 (Ν. (97(I)/1997) (Αφορά τους υπαλλήλους της Δημόσιας Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που διορίστηκαν πριν από 01/10/2011)

Ο περί Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Υπαλλήλων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2022 (210(I)/2022) (Αφορά τους Μόνιμους και Αορίστου διαρκείας υπαλλήλους της Δημόσιας Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που διορίστηκαν από 01/10/2011 και έπειτα)

Ο Περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2012 (216(Ι)/2012)

Ο Περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2015 – περίληψη

Ο Περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμος του 2012 (208(I)/2012)

Κανονισμοί Ταμείων Προνοίας του 2014

Νομοθεσίες/Πολιτικές/Εγκύκλιοι (από την ιστοσελίδα της ΥΑΔ)

Άλλοι Κανόνες (θεσπισμένοι από το Συμβούλιο) για το Διοικητικό Προσωπικό