Ιστορικό, αποστολή & όραμα

Σύντομο ιστορικό:

Η Ένωση Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΕΔΙΠΠΑΚ) συστάθηκε την 29η Μαρτίου 1994, μετά από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Διοικητικού Προσωπικού. Η ΕΔΙΠΠΑΚ είναι εγγεγραμμένη στο Υπουργείο Εργασίας σύμφωνα με τον Περί Συντεχνιών Νόμο, με αριθμό μητρώου 946.

Πριν την ίδρυση της ΕΔΙΠΠΑΚ, το Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου ήταν διασπασμένο σε ξεχωριστές συντεχνίες. Τα μέλη των μικρότερων συντεχνιών διέκριναν ότι η συνένωσή τους σε μια μεγαλύτερη και ανεξάρτητη συντεχνία θα ήταν προς όφελος του συνόλου του Διοικητικού Προσωπικού. Έτσι και έγινε.

  • Όλοι οι υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Κύπρου που ανήκουν στο Διοικητικό Προσωπικό με την πρόσληψή τους μπορούν να ζητήσουν να εγγραφούν ως Μέλη της ΕΔΙΠΠΑΚ.
  • Η ΕΔΙΠΠΑΚ συμμετέχει εκπροσωπώντας το Διοικητικό Προσωπικό σε διάφορες συζητήσεις εντός και εκτός Πανεπιστημίου Κύπρου που το αφορούν, όπως στην Συμβουλευτική Επιτροπή Διοικητικού Προσωπικού (ΣΕΔΙΠ), άλλες επιτροπές του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, καθώς και σε ad hoc επιτροπές που εξετάζουν θέματα που αφορούν και το Διοικητικό Προσωπικό. Επίσης, παρίσταται στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατόπιν πρόσκλησης (π.χ. Επιτροπή Παιδείας).
  • Η ΕΔΙΠΠΑΚ είναι οργανωμένη σε πέντε (5) κλάδους (ΚΛ1-ΚΛ2-ΚΛ3-ΚΛ4-ΚΛ5).
  • Οι οικονομικοί πόροι της ΕΔΙΠΠΑΚ προέρχονται κυρίως από τις εισφορές των Μελών της, αλλά και από δωρεές, κληροδοτήματα, εράνους, εισπράξεις, έσοδα από παραστάσεις και χορούς.

Αποστολή μας:

Η ανάδειξη των ζητημάτων που απασχολούν όλο το Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου και η προώθηση αυτών προς επίλυση. Επίσης, η βελτίωση των συνθηκών και όρων εργασίας όλου του Διοικητικού Προσωπικού με σκοπό τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας ζωής τους.

Όραμα μας:

Να διεκδικήσουμε και να κερδίσουμε ένα εργασιακό περιβάλλον που να αποτελεί πρότυπο για όλους τους σύγχρονους οργανισμούς της Κύπρου, το οποίο να δίνει ευκαιρίες και κίνητρα στο Διοικητικό Προσωπικό για να αναπτύξει δημιουργικά τις γνώσεις και τις δεξιότητές του προς όφελος ολόκληρης της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

Together letter board game